Προγράμματα

Η Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών και εμπορικών έργων.  Ενδεικτικά μερικά από τα πρόσφατα έργα είναι τα εξής:

  • Υλοποίηση δράσης “Εξωτερική Αξιολόγηση Έργου για τις Ανάγκες του ‘Έργου: “ΑΡΤΕΜΙΣ -Ισότητα στις ‘Ενοπλες Δυνάμεις” στα πλαίσια του έργου «ΑΡΤΕΜΙΣ: ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - EQUAL». Η ανάθεση έγινε από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς
  • Εκπόνηση μελετών στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ΤΑΛΩΣ, του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, με πλήρη τίτλο «Συνεχής Προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες συνθήκες μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της διοίκησης των αλλαγών με χρήση ευφυϊών πληροφοριακών συστημάτων» Η ανάθεση έγινε από το Πολυτεχνείο Κρήτης.
  • Εκπόνηση μελετών στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργο «SPEKs –Creating Value Through Change : Anthropocentric approach bringing Together Social Partners, Enterprises, and Knowledge Providers – Article 6».