Σεμινάρια

Από την ίδρυσή της έως σήμερα η Ε.Ε.Ε.Ε. έχει πραγματοποιήσει πάνω από 700 σεμινάρια, αποκτώντας μία σπάνια και πολύτιμη εμπειρία 35 χρόνων. Αυτό αποτελεί μια από τις χαρακτηριστικότερες και σημαντικότερες προσπάθειες της Ε.Ε.Ε.Ε. στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Τα αντικείμενα της διδασκαλίας, από τα πρώτα χρόνια, καλύπτουν πλήρως όλες τις μεθόδους και τις τεχνικές της επιχειρησιακής έρευνας και πολλούς τομείς, κατευθύνσεις και προβληματισμούς που αναπτύσσονται στην επιστήμη του management.

Τα σεμινάρια της Ε.Ε.Ε.Ε. είναι χωρισμένα σε 7 κύκλους:

  • Marketing
  • Χρηματοοικονομικά
  • Πληροφορική
  • Προγραμματισμός Μέσων-Πόρων
  • Ποιότητα
  • Διαχείρηση υλικών-διανομή
  • Συστήματα Αποφάσεων Διοίκησης

Τα σεμινάρια της εταιρίας έχουν παρακολουθήσει περίπου 12.500 στελέχη από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Οι συμμετάσχοντες, μέσα από τα φύλλα αξιολόγησης, αναγνώρισαν την πρακτική αξία και τη χρησιμότητα των θεμάτων που κάλυπταν τα σεμινάρια. Η πλειοψηφία των στελεχών που εκπαιδεύτηκαν εφάρμοσε τεχνικές και μεθόδους της Επιχειρησιακής 'Ερευνας στην επιχείρηση που εργάζονταν και σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Τα σεμινάρια της εταιρίας χαρακτηρίζονται από επίκαιρη θεματολογία και υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Οι εισηγητές είναι καθηγητές Πανεπιστημίων με θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εμπειρία και επαγγελματικά στελέχη που γνωρίζουν το χώρο δραστηριότητάς τους σε βάθος.

Κάθε σεμινάριο δομείται με σωστή αναλογία μεταξύ θεωρίας και πράξης. Σ' αυτό ακριβώς διαφέρει η εταιρία από άλλες παρεμφερείς εταιρίες. Προσπαθεί να μεταδόσει στους συμμετέχοντες έναν καινούριο τρόπο σκέψης, ανάλυσης και επίλυσης επιχειρηματικών προβλημάτων, ώστε το στέλεχος να μην εφαρμόζει στα τυφλά μεθόδους και εργαλεία, αλλά να επιλέγει την πιο κατάλληλη μεθοδολογία.

Οι επτά κύκλοι και ενδεικτικά σεμινάρια του εκπαιδευτικού προγράμματος της Ε.Ε.Ε.Ε. φαίνονται στη συνέχεια:

ΚΥΚΛΟΣ 1: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Επιχειρησιακή πολιτική και στρατηγική.
Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Σχεδιασμός και ανάπτυξη σε επιχειρήσεις.

ΚΥΚΛΟΣ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Προγραμματισμός επενδύσεων και Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης.
Σύγχρονες μέθοδοι προβλέψεων και χρηματοοικονομικού προγραμματισμού με Η/Υ.
Το Κόστος και ο ρόλος του στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων.
Η ανάλυση της ρευστότητας και η αξιολόγηση των επενδύσεων με τη μέθοδο προσδιορισμού ροών (cash flows).
Κοστολόγηση τεχνικών έργων.
Αξιολόγηση επενδύσεων.
Η χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων στα πλαίσια της εννιαίας αγοράς.
Αξιολόγηση Χρηματοπιστωτικών Επενδύσεων.
Αμοιβαία Κεφάλαια.

ΚΥΚΛΟΣ 3: MARKETING
Marketing management.
'Ερευνα Αγοράς και εφαρμογές ανάπτυξης και προώθησης πωλήσεων.
Το Marketing των Υπηρεσιών στην σύγχρονη πραγματοκότητα.
Αποτελεσματική Οργάνωση και Προώθηση Πωλήσεων.
Τεχνικές Πωλήσεων.

ΚΥΚΛΟΣ 4: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΔΙΑΝΟΜΗ
Σύγχρονη διαχείρηση υλικών.
Σύγχρονη λειτουργία αποθήκης.
Δρομολόγηση οχημάτων διανομής.
Δίκτυα διανομής.
Γεωγραφικά συστήματα.
Logistics.

ΚΥΚΛΟΣ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ - ΠΟΡΩΝ
Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής με τη βοήθεια Η/Υ.
Συντήρηση εξοπλισμού.
Προγραμματισμός Τεχνικών έργων.
Διαχείρηση τεχνικών έργων υπό καθεστώς διασφάλισης ποιότητας.
Σύγχρονες τεχνικές στην αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού.
Διοίκηση Χρηματοδότηση 'Εργων.

ΚΥΚΛΟΣ 6: ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ISO -9000. Σχεδιασμός - ανάπτυξη - εφαρμογή.
Τεχνικές και εργαλεία για έναν αποδοτικό έλεγχο ποιότητας.
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.
Διασφάλιση ποιότητας.

ΚΥΚΛΟΣ 7: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Βάσεις Δεδομένων
Εφαρμογές Επιχειρηματικών Ευφυίας