Καταστατικό

Α' ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Ιδρύεται με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ" (συντομογραφικά Ε.Ε.Ε.Ε.) Επιστημονικό Σωματείο, με έδρα την Αθήνα.

Η Ε.Ε.Ε.Ε. έχει σφραγίδα που φέρει στο κέντρο σχέδιο προτομής της Αθηνάς και περιφερειακά τις λέξεις "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ", 1963.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.Ε. μπορεί να αποφασίζει την ίδρυση Παραρτημάτων της των οποίων ο τρόπος ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας καθορίζονται με ειδικό κανονισμό, που εγκρίνει το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Ε. Επίσης με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να δημιουργηθούν συλλογικά όργανα ή ομάδες εργασίας σε εξειδικευμένους τομείς εφαρμογών της Επιχειρησιακής Έρευνας που να προωθούν τους σκοπούς της Εταιρίας. Αν το Δ.Σ. δεν εγκρίνει την ίδρυση, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που κρίνει τελεσίδικα. Η διάρκεια της Εταιρίας είναι απεριόριστη.

Άρθρο 2
Σκοπός της Ε.Ε.Ε.Ε. είναι η προαγωγή της Επιχειρησιακής Έρευνας στην Ελλάδα. Ειδικότερα:
1. Η ανάπτυξη και διάδοση της μεθοδολογίας και των εφαρμογών της Επιχειρησιακής Έρευνας στην Επιστήμη, στην Τεχνολογία και στη Διοίκηση.
2. Η αναγνώριση της Επιχειρησιακής Έρευνας στο Δημόσιο, στις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
3. Η εδραίωση του κύρους του Επιχειρησιακού Ερευνητή.
4. Η προώθηση της έρευνας και η προαγωγή της διδασκαλίας της Επιχειρησιακής Έρευνας στην εκπαίδευση και επιμόρφωση.
5. Η ανταλλαγή και διακίνηση πληροφοριών σχετικών με την Επιχειρησιακή Έρευνα στον Ελληνικό και διεθνή χώρο.
6. Η παροχή δυνατοτήτων στα μέλη της για επαγγελματική και επιστημονική αναβάθμιση.

Άρθρο 3
Η πραγματοποίηση των σκοπών της Ε.Ε.Ε.Ε. επιδιώκεται μεταξύ άλλων:
1. Με την πραγματοποίηση διαλέξεων, συζητήσεων, σεμιναρίων, με την οργάνωση συνεδρίων και με άλλες επιστημονικές δραστηριότητες.
2. Με την έκδοση επιστημονικού περιοδικού, δελτίου πληροφοριών και άλλων εκδόσεων.
3. Με την συνεργασία με εθνικές και διεθνείς επιστημονικές εταιρίες που επιδιώκουν ανάλογους σκοπούς.

Επιστροφή στην αρχή

Β' ΜΕΛΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 4
Τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. διακρίνονται σε Τακτικά, Έκτακτα, Επίτιμα, Συλλογικά, Μέλη - χορηγοί και Μέλη - σπουδαστές, μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 5
Τα Τακτικά μέλη πρέπει:
1. Να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του Εσωτερικού ή ισότιμου Ιδρύματος του Εξωτερικού, και
2. Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ισοδύναμου τουλάχιστον του τίτλου M.Sc. στην Επιχειρησιακή Έρευνα ή σε παρεμφερή τομέα που εντάσσεται στο χώρο της επιστημονικής προπαρασκευής των αποφάσεων ή να έχουν τριετή τουλάχιστον τεκμηριωμένη επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία σε σχετικούς τομείς.

Άρθρο 6
Έκτακτα μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. μπορούν να γίνουν πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τ.Ε.Ι. σε κλάδους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 7
Επίτιμα μέλη της μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμβάλει σημαντικά στην πρόοδο της Επιχειρησιακής Έρευνας ή που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την προβολή και ενίσχυση της Ε.Ε.Ε.Ε.

Άρθρο 8
Συλλογικά μέλη μπορούν να γίνουν νομικά πρόσωπα Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις, Τράπεζες και άλλοι οργανισμοί που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς της Ε.Ε.Ε.Ε.. Τα Συλλογικά μέλη συμμετέχουν  στις δραστηριότητες της Ε.Ε.Ε.Ε. με εκπρόσωπό τους.
Μέλη - χορηγοί μπορούν να γίνουν νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις, Τράπεζες και άλλοι οργανισμοί που κάνουν χρηματικές και άλλου είδους προσφορές στην Ε.Ε.Ε.Ε.
Μπορούν να γίνουν Μέλη - σπουδαστές, σπουδαστές των ΑΕΙ και ΤΕΙ που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Επιχειρησιακής Έρευνας.

Άρθρο 9
1. Τα Έκτακτα και τα Επίτιμα μέλη, ενώ έχουν δικαίωμα λόγου στις Συνελεύσεις, δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται.
2. Τα Συλλογικά μέλη έχουν δικαίωμα λόγου στις Συνελεύσεις και δικαίωμα να εκλεγούν δια της ψήφου του εκπροσώπου τους.
3. Εφόσον ο εκπρόσωπος Συλλογικού μέλους είναι και τακτικό μέλος της Ε.Ε.Ε.Ε. τότε διατηρεί την ιδιότητα αυτή, αλλά έχει δικαίωμα μιας μόνο ψήφου.

Άρθρο 10
1. Για τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. του άρθρου 4 αρμόδιο να αποφασίζει είναι το Δ.Σ.
2. Τα Τακτικά μέλη, τα Επίτιμα Μέλη και τα Μέλη - σπουδαστές πρέπει να υποβάλουν έγγραφη σύσταση 2 Τακτικών μελών της Εταιρίας, στην οποία να δηλώνεται ότι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6, ή 8β και ότι αποδέχονται τις διατάξεις του Καταστατικού.

Άρθρο 11
1) Τα Τακτικά, Έκτακτα και τα Μέλη σπουδαστές της Ε.Ε.Ε.Ε. καταβάλουν υποχρεωτικά:
Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής

 • Ετήσια συνδρομή και
 • Τις οριζόμενες από τη Γενική Συνέλευση εισφορές των μελών για την επίτευξη των σκοπών της Ε.Ε.Ε.Ε.

2) Τα Επίτιμα μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν τα ανωτέρω τέλη.
3) Τα Συλλογικά μέλη δεν καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής.
4) Τα Μέλη σπουδαστές καταβάλλουν το εν τρίτον (1/3) της ετήσιας συνδρομής των τακτικών μελών.
5) Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών της Ε.Ε.Ε.Ε., που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, καθορίζονται με απόφαση της Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ.
6) Ταμιακά εντάξει μέλη είναι εκείνα που έχουν πληρώσει και την ετήσια συνδρομή του έτους.

Άρθρο 12
1. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την Ε.Ε.Ε.Ε. όποτε θέλει υποβάλλοντας αίτηση για διαγραφή του.
2. Μέλος που καθυστερεί την καταβολή των συνδρομών του για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια μπορεί να διαγραφεί με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. Προηγείται έγγραφη ειδοποίησή του.
3. Κάθε μέλος για το οποίο θα προέκυπτε ότι με τη συμπεριφορά του παραβλάπτει ουσιαστικά τα συμφέροντα της Ε.Ε.Ε.Ε. ή αντιδρά στις επιδιώξεις και στους σκοπούς της, διαγράφεται από τη Ε.Ε.Ε.Ε. με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ.

Επιστροφή στην αρχή

Γ' ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 13
1. Οι πόροι της Ε.Ε.Ε.Ε. είναι:

 • Οι ετήσιες συνδρομές και τα εφάπαξ δικαιώματα εγγραφής των μελών.
 • Οι τυχόν έκτακτες εισφορές που ορίζονται κάθε φορά από τη Γ.Σ.
 • Τα έσοδα από τη διάθεση περιοδικών, εντύπων κι άλλων δημοσιευμάτων της.
 • Τα δικαιώματα συμμετοχής σε σεμινάρια ή συνέδρια κ.λ.π.
 • Οι επιχορηγήσεις του Δημοσίου.
 • Δωρεές, κληροδοτήματα ή άλλες επιχορηγήσεις καθώς και άλλος πόρος, που δεν αντίκειται στο καταστατικό της Εταιρίας, μετά από απόφαση του Δ.Σ.
 • Οι τόκοι και ότι έσοδα προέρχονται από τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας.

2. Οι συνδρομές των περιοδικών, η τιμή διάθεσης των δημοσιευμάτων, τα δικαιώματα συμμετοχής στα σεμινάρια και συνέδρια κ.λ.π. ορίζονται κάθε     φορά με απόφαση του Δ.Σ.

Επιστροφή στην αρχή

Δ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14
1. Η Ε.Ε.Ε.Ε. διοικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τα Τακτικά μέλη με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα άρθρα του κεφαλαίου ΣΤ'.
2. Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να εκλέγονται μόνο τα Τακτικά εντάξει με πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.
3. Η σύνθεση του Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α' Αντιπρόεδρο, το Β' Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα, των οποίων η θητεία είναι 2 ετής και πέντε (5) Συμβούλους, των οποίων η θητεία είναι ετήσια.

Άρθρο 15
1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών εκλέγει έντεκα (11) τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας εκ των Τακτικών μελών του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, με τις διαδικασίες που προβλέπεται στο άρθρο 30 του παρόντος καταστατικού.
2) Ειδικώς, όμως, για τους (5) συμβούλους των οποίων η θητεία είναι ετήσια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγρ. 3, η ανανέωσή τους θα γίνεται με εκλογές κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγρ. 3 του παρόντος Καταστατικού. Επίσης, με την ίδια διαδικασία εκλέγονται και τα δύο (2) τελευταία κατά σειρά επιτυχίας από τα πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη.
3) Κάθε σύμβουλος μπορεί να έχει το πολύ ένα αξίωμα από αυτά που αναφέρονται στην παράγρ. 3 του άρθρου 14.
4) Σε περίπτωση παραιτήσεως ή για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσεως ή εκπτώσεως μέλους ή μελών του Δ.Σ., το Δ.Σ. καλεί κατά σειρά επιτυχίας τους ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη να καταλάβουν τις κενές θέσεις. Στην περίπτωση παραιτήσεως ολόκληρου του Δ.Σ. δεν μπορεί να γίνει αναπλήρωσή του από τα αναπληρωματικά μέλη, αλλά διενεργούνται νέες αρχαιρεσίες.
5) Το Δ.Σ. μπορεί να ανακληθεί από την τακτική Γ.Σ. ή από έκτακτη Γ.Σ. που συγκαλείται γι' αυτό το σκοπό σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγρ. 4.

Άρθρο 16
1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. γίνονται από Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση και σε ημέρα που καθορίζεται από το Δ.Σ. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών και ο τρόπος συμμετοχής στην ψηφοφορία των τακτικών μελών καθορίζονται στο κεφάλαιο ΣΤ'.
2. Μέσα σε 10 ημέρες από τις αρχαιρεσίες και μετά από πρόσκληση του Προέδρου του απερχόμενου Δ.Σ. συνέρχονται τα μέλη που εκλέγησαν για συγκρότηση σε σώμα και καθορισμό αρμοδιοτήτων των μελών του νέου Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Ε. Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις παραπάνω εκλογές επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία με τους δύο επικρατέστερους.

Άρθρο 17
1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία τουλάχιστον φορά κάθε μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, που ορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, και έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη. Η πρόσκληση πρέπει να στέλνεται στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από τη σύγκλησή του και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στοιχεία.
2. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. αν αυτό ζητηθεί από τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Δ.Σ. με αίτησή τους στην οποία θα αναγράφονται τα θέματα, που προτείνουν για συζήτηση.
3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα αν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη.
4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται πάντα με πλειοψηφία των παρόντων μελών και καταχωρούνται σε πρακτικό που υπογράφεται από το Γενικό Γραμματέα.
5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας, τα οποία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.

Άρθρο 18
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερες από τρεις (3) συνεδριάσεις (τακτικές ή έκτακτες) μπορεί να εκπέσει από τη θέση του με απόφαση του Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει στις περισσότερες τακτικές συνεδριάσεις που έγιναν σε ένα ημερολογιακό έτος εκπίπτει της θέσης του αυτοδίκαια. Μέλος του Δ.Σ. που εκπίπτει της θέσης του αντικαθίσταται σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.2

Άρθρο 19
Σε περίπτωση που το μέλος που αποχωρεί κατείχε αξίωμα στο Δ.Σ., στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., παρόντος και του νέου συμβούλου γίνεται η διαδικασία εκλογής αποχωρήσαντος μέλους για συμπλήρωση της θέσης του.

Άρθρο 20
Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα την Ε.Ε.Ε.Ε. με βάση τους Νόμους και το Καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκονται με εξαίρεση εκείνα τα ζητήματα και τις ενέργειες για τις οποίες αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γ.Σ. Ειδικότερα:
1. Διαχειρίζεται την περιουσία της Ε.Ε.Ε.Ε. και καθορίζει την ετήσια συνδρομή των μελών.
2. Διορίζει το αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζει την πληρωμή του.
3. Προβαίνει σε μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες της Ε.Ε.Ε.Ε.
4. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και εφαρμόζει το Καταστατικό.
5. Αποφασίζει για τη συμμετοχή ή συνεργασία της Ε.Ε.Ε.Ε. με άλλα επιστημονικά σωματεία για τη συμμετοχή σε συνέδρια που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ορίζοντας τους αντιπροσώπους της.

Άρθρο 21
1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτός από τις άλλες αρμοδιότητες που ορίζονται στο Καταστατικό, παρακολουθεί και κατευθύνει τις εργασίες της Εταιρίας και εισηγείται στο Δ.Σ. το ετήσιο πρόγραμμα δράσης καθώς και τον προϋπολογισμό της Εταιρίας. Εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις της προς τρίτους, εξώδικα και ενώπιον των δικαστηρίων και γενικά των κρατικών αρχών. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ., υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα γενικά τα εξερχόμενα έγγραφα και μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών.
2. Σε ειδικές περιπτώσεις εκπροσώπησης της Ε.Ε.Ε.Ε. (IFORS, EURO, κ.λ.π.), είναι στην αρμοδιότητα του Προέδρου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., να αναθέτει την εκπροσώπηση της Ε.Ε.Ε.Ε. σε άλλο μέλος του Δ.Σ.
3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Α' Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας του από τον Β' Αντιπρόεδρο. Στους Αντιπροέδρους μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει μερικά από τα καθήκοντά του.

Άρθρο 22
1. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τη Γραμματεία, τηρεί τα αρχεία και τη σφραγίδα της Ε.Ε.Ε.Ε. εποπτεύει την τήρηση του μητρώου των μελών της Ε.Ε.Ε.Ε. και είναι υπεύθυνος απέναντι στο Δ.Σ. για την τακτική ενημέρωσή του. Ευθύνεται για τη σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ. Διενεργεί και διεκπεραιώνει κάθε αλληλογραφία της Ε.Ε.Ε.Ε., υπογράφοντάς την μαζί με τον Πρόεδρο. Θέτει υπόψη του Προέδρου τα εισερχόμενα έγγραφα. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης κάθε συνεδρίασης φροντίζοντας για τη συγκέντρωση των στοιχείων για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.
2. Συντάσσει τον απολογισμό των πεπραγμένων (δραστηριοτήτων) του Δ.Σ. κάθε χρόνο.

Άρθρο 23
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας του.

Άρθρο 24
1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της χρηματικής περιουσίας της Ε.Ε.Ε.Ε. και της υπόλοιπης κινητής περιουσίας της. Εισπράττει απ' ευθείας ή μέσω υπαλλήλου, που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά γι αυτό το σκοπό από το Δ.Σ., όλα τα χρηματικά ποσά που οφείλονται στην Ε.Ε.Ε.Ε. από τα μέλη της ή που προσφέρονται στην Ε.Ε.Ε.Ε. από το Δημόσιο, Τράπεζες, Ανώνυμες Εταιρίες ή από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό ή άτομο. Καταθέτει στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις εκτός από ένα ποσό που δεν υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο που καθορίζεται από το Δ.Σ. και χρησιμοποιείται για τις τρέχουσες ανάγκες της Ε.Ε.Ε.Ε. Παίρνει από την Τράπεζα κάθε χρηματικό ποσό με επιταγή που υπογράφεται και από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του από το Γενικό Γραμματέα. Ενεργεί πληρωμές με εντάλματα που προσυπογράφονται από τον Πρόεδρο. Υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε τρεις μήνες ή όταν του ζητηθεί από το Δ.Σ. σύντομη έκθεση για την κατάσταση του Ταμείου της Ε.Ε.Ε.Ε., συντάσσει τον ετήσιο Ισολογισμό και τον Απολογισμό της διαχείρισης και τους υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. Ως οικονομικό έτος θεωρείται το ημερολογιακό.
2. Αν ο Ταμίας δεν μπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από το Δ.Σ.

Επιστροφή στην αρχή

Ε' ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 25
1) Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτή και για κάθε ζήτημα σχετικό με την πραγμάτωση αυτού του σκοπού της ΕΕΕΕ. Όταν συνέρχεται η Γενική Συνέλευση εκλέγει με ανάταση των χειρών τον Πρόεδρο και τους 2 Γραμματείς.
2) Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών της ΕΕΕΕ είναι τακτικές και έκτακτες.
3) Μία φορά το χρόνο συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΕΕΕ μέσα στο πρώτο δίμηνο του χρόνου.
4) Όταν παρουσιάζεται ανάγκη, μπορεί να συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΕΕΕ. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν ζητηθεί τούτο από το 1/10 τουλάχιστον των Τακτικών μελών, που ταμιακά είναι τακτοποιημένα, με έγγραφη αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία να αναφέρεται και ο λόγος για τον οποίο ζητείται η σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
5) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση σε διάστημα 20 ημερών από της υποβολής της αιτήσεως, στην ημερήσια διάταξη της οποίας υποχρεούται να συμπεριλάβει και το υπό συζήτηση θέμα.
6) Εκτός από τα κατά νόμο και τα λοιπά θέματα που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό, η Γ.Σ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  α) Την έγκριση της εκθέσεως πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού, που  υποβάλλεται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.
  β) Την έγκριση του ετησίου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού, που υποβάλλονται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.
  γ) Τη διαγραφή των μελών της ΕΕΕ από την Εταιρία ή των μελών του Δ.Σ. από το αξίωμά τους.
  δ) Την τροποποίηση του Καταστατικού.
  ε) Την αγορά ακινήτων και την εκποίηση της κινητής και της ακίνητης περιουσίας της ΕΕΕΕ
στ) Τη διάλυση της ΕΕΕΕ
  ζ)Την εξέταση παραπόνων εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 26
Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. που είναι ταμιακά τακτοποιημένα.

Άρθρο 27
Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση γίνονται από τον Πρόεδρο και συνυπογράφονται από το Γενικό Γραμματέα, ο οποίος φροντίζει για την ταχυδρομική αποστολή τους σε καθένα από τα εγγεγραμμένα μέλη, δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης που ορίστηκε για τη Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση αναγράφει με κάθε λεπτομέρεια τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης, τα θέματα που θα συζητηθούν και αναφέρει τόπο και χρόνο της επαναληπτικής συνεδρίασης εφόσον τούτο συντρέξει. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται και στα γραφεία της Ε.Ε.Ε.Ε., και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια εφημερίδα της έδρας της Ε.Ε.Ε.Ε.
1. Στην πρώτη τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ.:

 • Το Δ.Σ. θέτει στη κρίση των μελών τον Ισολογισμό και τον Απολογισμό του προηγούμενου έτους καθώς και το πρόγραμμα δράσης και τον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
 • Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει την έκθεσή της.

2. Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της δεύτερης τακτικής Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται απαραίτητα:

 • Υποβολή του απολογισμού του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του στην περασμένη διετία,
 • Υποβολή του ισολογισμού και απολογισμού της διαχείρισης του προηγούμενου έτους,
 • Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα παραπάνω,
 • Έγκριση του Ισολογισμού και Απολογισμού, καθώς και των πεπραγμένων του Δ.Σ.,
 • Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη,
 • Έγκριση του Προϋπολογισμού του νέου έτους και του Προγράμματος δράσης.
 • Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών σύμφωνα με το κεφάλαιο ΣΤ' του Καταστατικού, και
 • Προτάσεις μελών.

Άρθρο 28
1. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, θεωρείται ότι είναι σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον των μελών, που ταμιακά είναι τακτοποιημένα. Όταν στην πρώτη Συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται με τα ίδια θέματα, σε διάστημα όχι μικρότερο των 6 ημερών και όχι μεγαλύτερο των 15 ημερών, θεωρείται δε αυτή σε απαρτία οσαδήποτε από τα μέλη της είναι παρόντα. Αποφάσεις Γ.Σ. που πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού είναι άκυρες.
2. Προκειμένου για τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού ή διάλυση της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έγκυρα όταν σ' αυτήν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη.

Άρθρο 29
Στις Συνελεύσεις συζητούνται θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη
1) Οι αποφάσεις των συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ταμιακά τακτικών μελών.
2) Αποφάσεις συνελεύσεων που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά θέματα, επιβολή εκτάκτων εισφορών, είναι έγκυρες όταν λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
3) Κατ' εξαίρεση, για λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία:
α) Σε θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά ζητήματα τα δύο τρίτα (2/3) των παρόντων μελών, που είναι τακτοποιημένα ταμιακά.
β) Προκειμένου για τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού ή διάλυση της Ε.Ε.Ε.Ε. απαιτείται η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων ταμιακά εντάξει τακτικών μελών.

Επιστροφή στην αρχή

ΣΤ' ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 30
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., όπως ορίζεται από το άρθρο 14, και για την τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται κάθε δύο χρόνια, κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης της οικείας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σε ημέρα που καθορίζεται από το Δ.Σ., από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31
1. Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται με αυτοπρόσωπη και μόνο ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται στην Αθήνα, από τα τακτικά μέλη της Εταιρίας που είναι Ταμιακά τακτοποιημένα.
2. Μέλη του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να εκλεγούν μόνο τακτικά μέλη που είναι ταμιακά εντάξει.
3. Oσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση υποψηφιότητας στην Ε.Ε.Ε.Ε. τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
4. Υποψηφιότητα κάποιου μέλους για την εκλογή του ως Συμβούλου ή μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορεί να προταθεί από τρία τουλάχιστον ταμιακά τακτοποιημένα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον το προτεινόμενο μέλος αποδέχεται την υποψηφιότητα, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3
5. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκειά της μπορεί να εγκρίνει νέες υποψηφιότητες κατ' εξαίρεση για θέση του ΔΣ.

Άρθρο 32
1. Καθένα από τα τακτικά μέλη ψηφίζουν ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή και το αδιάβατο των αρχαιρεσιών.
Ειδικότερα η Εφορευτική Επιτροπή:
α) Παραλαμβάνει από τα γραφεία της Ε.Ε.Ε.Ε. την ψηφοδόχο, που τοποθετεί στο τραπέζι, σε κατάλληλη θέση και τη σφραγίζει με ισπανικό κερί.
β) Παραλαμβάνει επίσης από το Γεν. Γραμματέα πριν από την έναρξη της ψηφηφορίας τις καταστάσεις των Τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Τις καταστάσεις αυτές συμπληρώνει η Εφορευτική Επιτροπή κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και από εκείνα τα τακτικά μέλη, που δεν αναγράφονται στις καταστάσεις, αλλά φέρουν τη σχετική βεβαίωση καταβολής των καθυστερουμένων συνδρομών τους κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών και έτσι έχουν δικαίωμα ψήφου.
Κάθε εκλογέας προσέρχεται μπροστά στην Εφορευτική Επιτροπή μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς του και το έλεγχο από τις καταστάσεις ότι έχει το δικαίωμα να ψηφίσει, ρίπτει το φάκελο, με κλεισμένο το ψηφοδέλτιό του, στην ψηφοδόχο, αφού προηγουμένως διαγραφεί από τις καταστάσεις που περιλαμβάνουν όσους έχουν το δικαίωμα ψήφου και αναγράφει το ονοματεπώνυμό του σε κατάσταση ψηφισάντων, που τηρείται από την Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 33
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο των αρχαιρεσιών. Επισυνάπτει ονομαστικό κατάλογο των μελών που ψήφισαν. Ανακηρύσσει με σειρά επιτυχίας όσους εκλέγονται τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Καταρτίζει τον πίνακα των επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας, οι οποίοι αντίστοιχα θεωρούνται αναπληρωματικοί όλων των μελών του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το πρακτικό, αφού υπογραφεί από όλα τα μέλη της Εφορευτική Επιτροπής, παραδίδεται από τον Πρόεδρό της στον Πρόεδρο του απερχόμενου ΔΣ.

Επιστροφή στην αρχή

Ζ' ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 34
α) Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται στην Εξελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία μέλη της ΕΕΕΕ, τα οποία εκλέγονται μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. για δύο χρόνια.
β) Η Εξελεγκτική Επιτροπή, στην πρώτη συνεδρίασή της μετά την εκλογή, εκλέγει τον Πρόεδρό της, που διευθύνει τις εργασίες της.
γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικές-διαχειριστικές πράξεις, όπως και τις λοιπές ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία, κυρίως δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούται να εξετάσει τα σχετικά με την οικονομική κατάσταση έγγραφα και βιβλία της ΕΕΕΕ και να κάνει τον έλεγχο του περιεχομένου του ταμείου. Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει δια του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή άλλο μέλος της.
δ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση που επισυνάπτεται στα πρακτικά της Γ.Σ.
ε) Σε περίπτωση παραιτήσεως ή αποχωρήσεως για οποιονδήποτε λόγο μέλους ή μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο με φροντίδα του Προέδρου καλεί, κατά σειρά επιτυχίας τους, ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για να καταλάβουν τις θέσεις που κενώθηκαν.

Επιστροφή στην αρχή

Η' ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Άρθρο 35
1) Η ΕΕΕΕ δε διαλύεται παρά μόνο αν παραμείνουν λιγότερα από 10 μέλη ή αν συντρέχουν λόγοι που ορίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Για τη διάλυση της ΕΕΕΕ απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του ημίσεως τουλάχιστον των τακτικών μελών, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, η δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 75% των παρόντων.
2) Όταν διαλυθεί η ΕΕΕΕ γίνεται εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως η τυχόν περιουσία της σε χρήματα, χρεόγραφα, κινητά ή ακίνητα, περιέρχεται σε Ίδρυμα ή Οργανισμό ή σε επιστημονικές εταιρίες που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς με την ΕΕΕΕ που θα ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Επιστροφή στην αρχή

Θ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36
Η Γενική Συνέλευση της ΕΕΕΕ μπορεί να ανακηρύσσει, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, δωρητές και μεγάλους ευεργέτες της ΕΕΕΕ.

Άρθρο 37
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακηρύξει, με πρόταση του Δ.Σ., σαν επίτιμο Πρόεδρο άτομο με μεγάλη προσφορά στην ΕΕΕΕ.

Άρθρο 38
1) Το Καταστατικό τούτο μπορεί να τροποποιήσει η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/10 των μελών της ΕΕΕΕ που έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε τροποποίηση γίνεται με την ειδική απαρτία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 και την πλειοψηφία των μελών της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 29, παράγραφο 2, εδάφιο β.
2) Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό τούτο ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού αυτού Νόμου.

Άρθρο 39
Μεταβατική Διάταξη: Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας θα γίνουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Φεβρουαρίου του 1989. Μέχρι τότε η Εταιρία θα διοικείται από το Δ.Σ. που έχει εκλεγεί με τις διατάξεις του Καταστατικού που τροποποιήθηκε. Από την ημέρα αλλαγής του νέου Δ.Σ. θα αρχίζει και η ισχύς του παρόντος Καταστατικού.

Επιστροφή στην αρχή