Σκοπός - Στόχοι

Οι συνθήκες μέσα στις οποίες η Ε.Ε.Ε.Ε. θα λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια αναμένεται να διαμορφώσουν:

 • Μια Ελλάδα πιο "Ευρωπαϊκή", με αναβάθμιση των θεσμών, της διοίκησης, του τρόπου σκέψης και λειτουργίας.
 • Επιχειρήσεις και οργανισμούς πιο ορθολογικά οργανωμένους, που θα έχουν αφομοιώσει σε μεγαλύτερο βαθμό τις σύγχρονες τεχνολογίες του management και της πληροφορικής.
 • Μια αγορά στελεχών, έντονα ανταγωνιστική, όπου θα έχουν αυξημένη σημασία η έγκαιρη ενημέρωση σε πληροφορίες και νέες τεχνολογίες και οι ευκαιρίες ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών, ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο.

Οι προβλεπόμενες αυτές συνθήκες προσδιορίζουν και τις στρατηγικές επιλογές της Ε.Ε.Ε.Ε., έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των μελών, και που συνοψίζονται στο τρίπτυχο:

 • Εξωστρέφεια, συμμετοχή στα κοινά, ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε διερεύνηση προβλημάτων, συνεργασία με άλλους συγγενείς φορείς. Περαιτέρω ενίσχυση των διεθνών επαφών.
 • Στενή συνεργασία με δυναμικές επιχειρήσεις με ανταποδοτική σχέση. Υποστήριξη προγραμμάτων ανάπτυξης στελεχιακού δυναμικού και εφαρμογής νέων τεχνολογιών και εξασφάλιση υλικής και ηθικής υποστήριξης. Στόχος είναι οι επιχειρήσεις να θεωρήσουν την Ε.Ε.Ε.Ε. "δική τους υπόθεση".
 • Εξασφάλιση στα μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. όλων εκείνων των ωφελημάτων που συμβάλλουν στην επαγγελματική επιτυχία και την κοινωνική καταξίωση.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι προσδοκίες των παλαιότερων γενεών επιστημόνων του management για ανάδειξη ενός νέου τρόπου σκέψης (συστηματική προσέγγιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων και τεκμηριωμένη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων) εκπληρώνονται σιγά σιγά και στη χώρα μας.

Η μεγάλη οικογένεια των Επιχειρησιακών Ερευνητών καλείται να συνεχίσει να παίζει καταλυτικό ρόλο, που με συνέπεια επωμίστηκε κατά τα 30 χρόνια της ιστιρίας της, που αποβλέπει στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του χώρου των Επιστημών του management και στην αναβάθμιση της πρακτικής των επιχειρήσεων με την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων.

Η Ε.Ε.Ε.Ε. θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη συσπείρωση όλων των επιστημόνων του management που έχουν τη γνώση και τη θέληση να αναπτύξουν πρωτοβουλίες περαιτέρω ανάπυξης και αξιοποίησης αυτού του δυναμικού. Το πακέτο υπηρεσιών προς τα μέλη της θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Ενημέρωση για τις διεθνείς και τοπικές δραστηριότητες.
 • Ενημέρωση επί των τεχνολογικών εξελίξεων στον χώρο τους μέσω συνεδρίων, ημερίδων, ομιλιών κ.λπ.
 • Ανταλλαγή εμπειριών επί του αντικειμένου της εργασίας τους μέσω ημερίδων, ομάδων εργασίας, σεμιναρίων.
 • Συμμετοχή των μελών στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, είτε ως εισηγητών είτε ως συμμετεχόντων.
 • Παροχή ειδικού λογισμικού στα γραφεία της Ε.Ε.Ε.Ε., ειδική βιβλιοθήκη κ.λπ.

Με τις υπηρεσίες αυτές προς τα μέλη της, η Ε.Ε.Ε.Ε. θα προσπαθήσει να συμβάλει, ώστε να προωθηθεί το σύγχρονο πνεύμα, ο συστηματικός τρόπος σκέψης στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, η επαγγελματική επάρκεια σε σύνθετους ρόλους και η κοινωνική ευαισθησία στην αναβάθμιση της οικονομίας μας.